hunn
besoff
reflexiv
FAM
sich besaufen
se soûler
to get hammered
embebedar-se emborrachar-se
meng Kolleege besaufen sech gär op de Baler