Bëschschneppen
Bëschschneppe
Scolopax rusticola
Waldschnepfe
bécasse des bois
Eurasian woodcock
galinhola
wéi laang bréien d' Bëschschneppen 1 ? 1