beständig ständig andauernd
constamment
constantly
constantemente
eist Klengt ass bestänneg amgaang ze houschten
si gi bestänneg vun hiren Eltere kontrolléiert
andauernd
an engem Stéck
stänneg
bestänneg
andauernd
stänneg
an engem Stéck