Bestecker
Besteck Essbesteck
couvert(s) ustensiles de table
cutlery
talher(es)
ech hunn deen Zerwiss an dat sëlwert Besteck vu menger Tatta geierft
Couvert
Läffelsgeschier
Besteck
Couvert
Läffelsgeschier