Betreiungsstrukturen
Betreiungsstrukture
Betreuungsstruktur
structure d'accueil
welfare organization social care service
estrutura de acolhimento
eis Gemeng wëllt zwou nei Betreiungsstrukture schafen, eng fir Kanner an eng fir eeler Leit