hunn
gebëtschelt
intransitiv
zickeln
mettre bas chèvre
to kid goat
parir cabra
eng vun eise Geessen huet an der Nuecht gebëtschelt