kee Singulier
Reste beim Essen
restes nourriture non consommée, gaspillée
leftovers
restos sobras de comida
meng net, ech géif deng Bëtz iessen!
maach keng Bëtz ! 1