kee Singulier
Reste beim Essen
restes nourriture non consommée lors d'un repas
restos alimentos não consumidos durante uma refeição
meng net, ech géif deng Bëtz iessen!
maach keng Bëtz ! 1