Bezeechnungen
Bezeechnunge
Bezeichnung Benennung
désignation dénomination
name term
designação denominação
wéi ass déi medezinesch Bezeechnung fir dëse Virus?
Preteritum an Imperfekt sinn zwou Bezeechnunge fir déi selwecht Vergaangenheetsform
Begrëff
Numm
Term
Bezeechnung
Begrëff
Numm
Term