Bichen
Biche
Buche
hêtre
beech
faia
hanner der Kierch stinn dräi grouss Bichen