Bicherfoiren
Bicherfoirë
Buchmesse
salon du livre
book fair
feira do livro
op de Bicherfoirë si gewéinlech all déi grouss Editeure vertrueden