Bicherschief
Bücherschrank
bibliothèque meuble
bookcase
biblioteca estante (de livros)
mir hunn eis vum Schräiner zwee Bicherschief op d' Mooss 1 maache gelooss
Bibliothéik
Bicherschaf
Bibliothéik