Bicherwierm
Bücherwurm Leseratte
lecteur invétéré
bookworm
bibliomaníaco
hie keeft all Woch e Koup Bicher, en ass e richtege Bicherwuerm