Biergcourssen
Biergcoursse
Bergrennen
course de côte
mountain race
corrida de montanha rampa
bei der Biergcourse ass en Auto vun der Strooss ofkomm