Bierginten
Bierginte
Aythya marila
Bergente
fuligule milouinan
greater scaup
zarro-bastardo
wéi laang bréien d' Bierginten 1 ? 1