Bierken
Bierke
Birke
bouleau
birch
bétula
d' Gemengegäertner 1 hu Bierke laanscht de Wee geplanzt