Bildschiermer
Bildschirm
écran appareil d'affichage
screen of a television, of a monitor
ecrã monitor
wann ech ze laang op de Bildschierm kucken, kréien ech de Kapp wéi
Ecran
Bildschierm
Ecran