Billardsdëscher
Billardtisch
(table de) billard
billiard table
(mesa de) bilhar
am Duerfcafé stinn elo zwee Billardsdëscher
Billard
Billardsdësch
Billard