Bindestrécher
Bindestrich
trait d'union
hyphen
hífen
tëschent déi zwee Wierder gëtt kee Bindestréch gesat
Trait d'union
Bindestréch
Trait d'union