biografisch
biographique
biographical
biográfico
hannen um Deckel vum Buch stinn e puer biografesch Informatiounen iwwer den Auteur