Bitzen
Bitze
Näharbeit
travail de couture
sewing (work)
trabalho de costura
meng Bomi kann net sinn ouni eng Bitz , 1 eng Stréck oder eng Heekel