Bitzmaschinnen
Bitzmaschinne
Nähmaschine
machine à coudre
sewing machine
máquina de costura
mir mussen eis Bitzmaschinn flécke loossen