Blamagen
Blamagë
Blamage
honte incident, échec humiliant
disgrace
vergonha vexame
dem Buergermeeschter seng Ried war eng Blamage fir d' Gemeng 1