blindlings
aveuglément
blindly
cegamente
mir hunn eis blannemännches op dech verlooss, enttäusch eis elo net!