Bläungen
Bläunge
Blähung
ballonnement flatulence
gases flatulência
vu Bounen an Ënne kritt ee Bläungen