Blummenzorten
Blummenzorte
Blumensorte
variété de fleur
variety of flower sort of flower
variedade de flor
du däerfs d' Knolle 1 vun där Blummenzort net ze déif an de Buedem setzen