Blutergussen
Blutergusse
Blutergusser
Bluterguss
hématome
bruise haematoma
hematoma
no menger Chute an der Trap hat ech Blutergussen um ganze Kierper
Hämatom
Bluterguss
Hämatom