Bomaen
Bomae
EGS
Oma Großmutter
mamie
grandma granny
avozinha vovó
den Enkel ass mat senger Boma eng Ausstellung kucken
Groussmamm
EGS
Boma
Groussmamm