Bootschen
Bootsche
1
Brotkanten
quignon
crust heel of bread
naco de pão
nom Owesiesse war nëmmen nach d' Bootsch 1 iwwereg
Knaus
Kuuscht
2
VEREELZT
Kruste einer Brandwunde
croûte d'une plaie de brûlure
crosta de uma ferida de queimadura
kuck emol, wat hunn ech eng Bootsch um Aarm, wou ech mech deslescht um Uewe verbrannt hunn!
1
Bootsch
Knaus
Kuuscht