Bouche-à-bouchen
Bouche-à-bouchë
Mund-zu-Mund-Beatmung
bouche-à-bouche
mouth-to-mouth resuscitation
boca-a-boca
beim Bouche-à-bouche muss een e puer wichteg Detailer kennen, fir alles richteg ze maachen
Mond-zu-Mond-Beootmung
Bouche-à-bouche
Mond-zu-Mond-Beootmung