wumm patsch bums
(et) vlan
wham bang bump
zumba pumba tumba
boufdeg louch ech um Buedem a konnt net méi opstoen!
bumsdeg
flang
flatsch
poufdeg
boufdeg
bumsdeg
flang
flatsch
poufdeg