hunn
braconéiert
intransitiv
1
wildern unberechtigt jagen
braconner
to poach to hunt illegally
caçar ilegalmente
an der Zäit hunn d' Leit 1 dacks aus Nout braconéiert
transitiv
2
wildern unberechtigt jagen
tirer sans permis capturer sans permis un animal
to poach to catch illegally, to shoot illegally
abater sem licença capturar sem licença peças de caça
hien huet e Réi braconéiert