Branchen
Branchë
1
Gebiet Fachgebiet
branche spécialité
subject field of study
ramo especialidade
hien ass ee vun deene gréisste Spezialisten a senger Branche
a verschiddene Branchë vun den Naturwëssenschafte feelt et un Nowuess
Beräich
Domän
Gebitt
2
Wirtschaftszweig Branche
branche
sector area of activity
ramo setor de atividade
sämtlech Branchë si vun der Kris betraff
well hien net an de Chômage wollt kommen, huet hien d' Branche 1 gewiesselt
Spart
1
Branche
Beräich
Domän
Gebitt
2
Branche
Spart