Bräich
Brauch
coutume tradition
custom tradition
costume tradição
dat Fest geet zeréck op en heednesche Brauch
et ass schonn éiweg Brauch , 1 datt Ouschteren Eeër gefierft ginn
Gebrauch
Brauch
Gebrauch