Bretzeesch
FAM
Großkotz Prahlhans
grande gueule vantard
show-off swank boaster
gabarola blasonador
hie mengt sech mat allem, wat e mécht, et ass e richtege Bretzaasch
op esou Bretzeesch ewéi iech zwee kënne mer verzichten
Bretzert
Troterbatti
Tutebatti
FAM
Bretzaasch
Bretzert
Troterbatti
Tutebatti