Brittzoppen
Brittzoppe
klare Brühe Consommé
consommé
consommé
consomê
den éischte Gang vum Kommiounsiesse war eng gutt Brittzopp
wie wëllt nach en Teller Brittzopp ? 1