Broochschësser
Oenanthe oenanthe
Steinschmätzer
traquet motteux
northern wheatear
chasco-cinzento
wéi laang bréien d' Broochschësser 1 ? 1