Broutgrimmelen
Broutgrimmele
Brotkrümel
miette de pain
bread crumb
migalha de pão
ech verdroen net, wann ech Broutgrimmelen am Kaffi hunn