Broutschéissen
Broutschéisse
Backschießer für Brot
rondeau pelle à enfourner le pain
baker's paddle bread peel
para meter o pão no forno
de Bäcker hëlt d' Brout 1 mat der Broutschéiss aus dem Bakuewen
EGS du hues eng mat der Broutschéiss ! 1 du bass verréckt