bruneiisch
brunéien
Bruneian
bruneíno
op eiser Rees hu mir déi bruneiesch Kultur kenne geléiert