kee Pluriel
Buddhismus
bouddhisme
Buddhism
budismo
de Buddhismus ass eng vun de Weltreliounen