budgetär Finanz-
budgétaire
budgetary
orçamental
mir mussen eis déi néideg budgetär Mëttele ginn, fir de Projet séier kënnen ëmzesetzen