barfuß
pieds nus
barefoot
descalço
pass op, datt s de net buerféiss an eng Schierbel trëppels!
d' Kanner 1 lafen de Summer buerféiss am Gaart
buerbes
buerféiss
buerbes