Buergbrennen
Buergbrenne
Funkenfeuer Fastenfeuer am ersten Fastensonntag
feu des brandons
bonfire on first Sunday in Lent
Queima do Inverno cerimónia semelhante à Queima do Entrudo no primeiro domingo da Quaresma
vill Leit sinn op d' Kopp 1 komm, fir beim Buergbrennen derbäi ze sinn