wumm patsch bums
(et) vlan
wham bang bump
bumsdeg louch ech um Buedem a konnt net méi opstoen!
boufdeg
flang
flatsch
poufdeg
bumsdeg
boufdeg
flang
flatsch
poufdeg