Bürokraten
Bürokrate
Bürokrat
bureaucrate
burocrata
um Stamminee reegt eisen Noper sech gär iwwer d' Bürokraten 1 aus de Verwaltungen op