Buschauffeschen
Buschauffesche
Busfahrerin
chauffeuse de bus conductrice de car
bus driver female
motorista de autocarro mulher
d' Buschauffesch 1 huet gewaart, bis d' Leit 1 am Bus alleguer souzen, éier se ugefuer ass