Buschtawenzoppen
Buschtawenzoppe
Buchstabensuppe
soupe de pâtes alphabet
alphabet soup
sopa de letrinhas
fir d' Enkelkanner 1 kacht d' Boma 1 nawell gär Buschtawenzopp