Butteksmeedercher
VEREELZT
(junge) Verkäuferin in einem Laden
(jeune) vendeuse dans un magasin
shop assistant saleswoman
assistente de loja empregada
meng Bomi war laang Butteksmeedchen , 1 éier se bestuet gouf