Butzen
Butze
EGS
kleines Kind
bambin(e)
small child kid
pequerrucho pequerrucha
eis Noperen hunn e léiwe Butz
Grimmel
EGS