1
Buuschten
Buuschte
Haar Einzelhaar
poil cheveu
hair single hair
pelo cabelo
hiren Hond verléiert vill Buuschten
mir wiisst ëmmer e Buuscht op der Nues
2
kee Pluriel
EGS
Haar Gesamtheit der Kopfhaare
chevelure
thatch mop head of hair
crina cabeleira
kämm der emol de Buuscht , 1 éier s de ënner d' Leit 1 gees!
3
Buuschten
Buuschte
Haarbüschel
mèche de cheveux
tuft of hair
tufo de cabelo
de Bouf hat e Buuscht ewechstoen
EGS ech kéint mer d' Buuschten 1 ausrappen! ech kéint mech zu Doud iergeren!